Skip links

Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

Gizlilik Bildiriminin Amacı
Voli Fuar Hizmetleri A.Ş. (“VOLI”) kişisel verilerinizin güvenliğini hassasiyetle sağlamaktadır. 2016/679 sayılı Genel Veri Koruma Yönetmeliği’ne (“GDPR”) göre VOLI, kişisel verileri işlenen gerçek kişilere (“Veri Sahibi”) karşı veri sorumlusu olarak hareket eder. VOLI, GDPR kapsamında öngörülen kişisel verilerin işlenmesi, silinmesi, yok edilmesi, takma ad verilmesi, kişisel verilerin aktarılması, Veri Sahibinin bilgilendirilmesi ve kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması konularında hukuka uygun, adil ve şeffaf bir şekilde hareket etmektedir. Bu Gizlilik Bildirimi, VOLI’nin GDPR kapsamında kişisel verilerin işlenmesine ilişkin faaliyetleri hakkında Veri Sahibini bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

VOLI Tarafından İşlenen Kişisel Veriler
VOLI, müşterilerinin aşağıda belirtilen kişisel verilerini toplar. Aksi belirtilmedikçe, “kişisel veri” terimi aşağıda belirtilen kişisel bilgileri kapsayacaktır.

 • Kimlik bilgileri (ad, soyad ve cinsiyetten oluşur)
 • İletişim Bilgileri (e-posta adresi, adres, sabit telefon numarası ve cep telefonu numarasından oluşur)
 • Mesleki Deneyim (kariyer alanı ve unvandan oluşur)
 • Risk Yönetimi Bilgileri (IP adresinden oluşur)
 • Süreç Güvenlik Bilgileri (paroladan oluşur)

VOLI yalnızca çevrimiçi ziyaretçilerinin IP adreslerini işler.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı
Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar kapsamında işlenecektir:

 • Ürün ve hizmetlerin sunulması, satın alınmış veya alınacak ürün veya hizmet hakkında iletişim kurulması,
 • Geliştirilmiş ve çeşitlendirilmiş hizmetler sunmak veya ticari ilişkiler kapsamında gerçek ve tüzel kişileri bilgilendirmek,
 • Fuar kapsamının katılımcı ve ziyaretçi talepleri doğrultusunda planlanması, etkinliğin takip edilmesi ve sürekliliğinin sağlanması,
 • Fuarların katılımcılar, ziyaretçiler, sivil toplum kuruluşları, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından bilinirlik düzeyinin artırılması,
 • Müşteriler, katılımcılar ve ziyaretçilere ilişkin veri tabanlarının oluşturulması, pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi; müşterilerimizin, katılımcılarımızın ve ziyaretçilerimizin tanınması, iletişimin artırılması, veri analizleri ve araştırmaların yapılması, hizmet kalitesinin artırılması,
 • Tüm sözlü, yazılı ve elektronik formlarda işlemleri tamamlamak için ilgili belgeleri ve kayıtları hazırlamak,
 • İlgili iletişim bilgileri aracılığıyla sizinle önemli bilgileri paylaşabilmek için,
 • Sözleşmeli sağlayıcılar tarafından sunulan hizmetler dahilinde faaliyetlerin yürütülmesi,
 • Karşılıklı iş ilişkisi içerisinde kişilerin hukuki ve teknik güvenliğinin ve iş sürekliliğinin sağlanması,
 • Kalite ve standart denetimlerinin yapılması veya çeşitli kanun ve yönetmeliklerden kaynaklanan yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Düzenleyici ve denetleyici otoritelerin gerektirdiği şekilde GDPR kapsamında belirlenen tüm gereklilik ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Güvenliği sağlamak, fuar alanı faaliyetlerini ve ziyaretçileri kontrol etmek için kayıt,
 • Ayrıca, onay vermeniz halinde, VOLI’nin sunduğu hizmetlerle ilgili olarak SMS ve e-posta yoluyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini paylaşmak için. Bu SMS ve e-posta bildirimleri, kişisel verilerinizi işleyerek veya halihazırda işlenmiş olan verilerinizi kullanarak işbirliği yaptığımız üçüncü taraf kuruluşlar ve ticari elektronik mesajlaşma hizmet sağlayıcıları tarafından yapılacaktır.

Kişisel Verilerin Aktarılması
VOLI, kişisel verilerinizi yalnızca GDPR’nin 6. ve 44. maddeleri uyarınca bu Gizlilik Bildiriminin amaçlarına uygun olarak üçüncü taraflara iletir.
VOLI kişisel verileri aşağıdakilere sağlayacaktır,

 • Ticari faaliyetlerin yerine getirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması için yurtiçi ve yurtdışı ortak ve iştiraklere
 • Destek hizmeti veren veya alan yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere ve veri işleme faaliyetlerinde VOLI’ye destek sağlayan hizmet sağlayıcılara,
 • İlgili kanun ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak ticari faaliyetlerinin denetimi için ilgili sözleşmeler kapsamında denetim firmalarından hizmet alabilir,
 • İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının yasal yetkisi dahilinde talepleri kapsamında yasal olarak yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşlarına
 • GDPR’da belirtilen yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak üzere görevlendirilen kamu kurum ve kuruluşları,
 • Ticari elektronik ileti onayı verilmesi halinde, tanıtım ve reklam amacıyla açık rızanıza veya KVKK Kanunu’nda öngörülen şartlara uygun olarak ticari elektronik ileti hizmet sağlayıcısına aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz VOLI tarafından otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, satış ekibine ya da çağrı merkezi hizmeti veren şirketlere yöneltilen dijital ya da yazılı başvurular, internet sitemize yapılan online ziyaretler ya da internet sitemiz üzerinden yapılan başvurular, e-posta, faks, mektup, tüm mobil uygulamalar, SMS kanalları, sosyal medya mecraları üzerinden yapılan başvurular, müşteri referansları, fuarlarda doldurulan anket ve bilgi formları ve sözlü, yazılı ve elektronik ortamdaki kayıtlar aracılığıyla toplanmaktadır.

VOLI, müşterilerinin kişisel verilerini GDPR’nin 5. maddesinde belirtilen ilkelere uygun olarak işler. Kişisel veri işleme, VOLI ile müşteri arasındaki sözleşmenin ifası için gerekli olduğundan, VOLI esas olarak müşterilerinin kişisel verilerini GDPR Madde 6/1b uyarınca işler. Bununla birlikte, VOLI, aynı yönetmeliğin Madde 6/1a. veya Madde 6/1b. kapsamında Veri Sahibinin açık rızasını alarak kişisel verileri işleyebilir. Bununla birlikte, “kontrolörün tabi olduğu yasal bir yükümlülüğe uymak” veya “kamu yararına yürütülen bir görevin yerine getirilmesi veya kontrolöre verilen resmi yetkinin kullanılması” veya “Veri Sahibinin veya başka bir gerçek kişinin hayati çıkarlarını korumak” için kişisel veri işlemeyi gerektiren bir durum olması halinde, VOLI, GDPR Madde 6/1c., e., d. uyarınca kişisel verileri işleyebilir.

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi
VOLI, kişisel verilerinizi bu Gizlilik Politikasında açıklanan amaçlar için, özellikle de sözleşmeden doğan ve yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için gerekli olduğu sürece saklayacaktır. VOLI, kişisel verilerinizi, yasal taleplere karşı savunma da dahil olmak üzere, yasalar belirli amaçlar için saklamaya izin verdiği sürece başka amaçlar için de saklayabilir. Müşteri hesabınızı kapatırsanız, sizinle ilgili sakladığımız tüm verileri sileceğiz. Yasal nedenlerle verilerinizi tamamen silmek mümkün veya gerekli değilse, ilgili veriler daha fazla işlenmek üzere engellenecektir.

Veri Sahibinin Hakları
Veri Sahipleri, ilgili yasal koşullar altında aşağıdaki veri koruma haklarına sahiptir: Erişim hakkı (GDPR Madde 15), düzeltme hakkı (GDPR Madde 16), silme hakkı (GDPR Madde 17), işlemeyi kısıtlama hakkı (GDPR Madde 18), veri taşınabilirliği hakkı (GDPR Madde 20), bir denetim makamına şikayette bulunma hakkı (GDPR Madde 77) ve ayrıca rızayı geri çekme hakkı (GDPR Madde 7/3).

 

 • GDPR’nin 15. Maddesi kapsamındaki erişim hakkı, Veri Sahibinin kişisel verilerinin işlenip işlenmediği konusunda veri sorumlusundan bilgi almasını sağlar.
 • Veri Sahipleri, kendileriyle ilgili yanlış kişisel verilerin gecikmeksizin düzeltilmesini talep etme ve GDPR’nin 16. Maddesi uyarınca eksik verilerin tamamlanmasını isteme hakkına sahiptir.
 • Veri Sahipleri GDPR’nin 17. maddesi uyarınca kontrolörden kişisel verilerinin gereksiz gecikme olmaksızın silinmesini talep etme hakkına sahiptir ve kontrolör aynı madde kapsamında gösterilen gerekçelerden birinin geçerli olması halinde kişisel verileri siler.
 • Veri Sahipleri, kişisel verilerin doğruluğuna itiraz etmeleri, işlemenin hukuka aykırı olması, kontrolörün işleme amaçları doğrultusunda kişisel verilerine artık ihtiyaç duymaması veya veri sahibinin GDPR’nin 21. maddesi uyarınca işlemeye itiraz etmesi halinde GDPR’nin 18. maddesi uyarınca kişisel verilerinin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahiptir.
 • Veri Sahipleri, GDPR’nin 20. Maddesi uyarınca bize sağladıkları kişisel verilerini alma hakkına sahiptir.
 • Veri Sahipleri, işlemenin GDPR’yi ihlal ettiğini düşünürlerse bir denetleyici makama şikayette bulunma hakkına sahiptir. VOLI’den sorumlu makam, mutat ikametgahınızdaki, iş yerinizdeki veya AB’de iddia edilen ihlalin yapıldığı yerdeki makamdır.

 

Veri Sahipleri kişisel verilerinin işlenmesi için onay vermişlerse, GDPR Madde 7/3 uyarınca istedikleri zaman bu onayı geri çekebilirler. Geri çekmenin, geri çekmeden önce gerçekleşen kişisel verilerinizin işlenmesinin yasallığı üzerinde hiçbir etkisi yoktur.

Bize Ulaşın
GDPR kapsamında, kendi takdirinize bağlı olarak ve aşağıda belirtilen haklarınız kapsamında istediğiniz zaman VOLI ile iletişime geçebilirsiniz.

 

 • Sizinle ilgili kişisel verilerin işlenip işlenmediğine dair teyit almak ve böyle bir durumda aşağıdaki bilgilere erişmek;
 • İşlemenin amacı ve söz konusu verilerin amaca uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı;
 • İlgili kişisel verilerin kategorileri;
 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı veya aktarılacağı üçüncü kişileri bilme ve kişisel verilerle ilgili hataların düzeltilmesini isteme, aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden gerekli düzeltmeleri yapmasını isteme;
 • Mümkünse kişisel verilerin saklanması için öngörülen süre, bu mümkün değilse sürenin belirlenmesinde kullanılan kriterler;
 • Veri sorumlusundan kişisel verilerin düzeltilmesini veya silinmesini ya da Veri Sahibinin kişisel verilerinin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme veya bu tür işlemlere itiraz etme;
 • Bir denetim makamına şikayette bulunma hakkı; ve
 • Kişisel verilerin üçüncü bir ülkeye aktarıldığı durumlarda, Veri Sahibi aktarımla ilgili olarak GDPR’nin 46. Maddesi uyarınca uygun güvenceler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olacaktır.

 

Yukarıda listelenen taleplerinizi info@voli.com.tr e-posta adresi aracılığıyla bize iletebilirsiniz. Taleplerinizi, talebin niteliğine göre otuz güne kadar mümkün olan en kısa sürede sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafınızdan ücret talep edilmesi söz konusu olabilir. Şirketimiz talebi kabul ederek işleme koyabilir veya bu talebi yazılı olarak gerekçeleri ile birlikte reddedebilir.

VOLI, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından gerekli özen ve dikkatle korunduğunu belirtir, bu vesileyle bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.

Şirket Ünvanı: Voli Fuar Hizmetleri A.Ş.
Adres: YENİBOSNA MERKEZ MAHALLESİ LADİN SOKAK NO: 4M/1235 BAHÇELİEVLER İSTANBUL
Telefon: +902126045050
MERSİS Numarası: 0470003111800016